بازگشت

اعجاز زهر زنبورعسل در درمان بیماری‌ها

روش‌های تأثیرگرفتن از زهر زنبور در بیماری‌های مختلف

این کتاب چنانچه از اسمش پیداست، به معرفی یکی از روش های طب مکمل می پردازد. نویسنده ابتدا تاریخچه ای از این روش درمانی ارائه می دهد و روش های تأثیرگرفتن از زهر زنبور را در بیماری های مختلف بیان می کند و در اواخر کتاب چند مورد از تجربه های درمانگری خود را ارائه می دهد، به طوری که خواننده متوجه می شود نویسنده یک درمانگر با زهر زنبور عسل است.


ثبت نظر و امتیاز