بازگشت

اعجاز زهر زنبورعسل در درمان بیماری‌ها

روش‌های تأثیرگرفتن از زهر زنبور در بیماری‌های مختلف

قیمت: 10,000 9,000 تومان

این کتاب چنانچه از اسمش پیداست، به معرفی یکی از روش های طب مکمل می پردازد. نویسنده ابتدا تاریخچه ای از این روش درمانی ارائه می دهد و روش های تأثیرگرفتن از زهر زنبور را در بیماری های مختلف بیان می کند و در اواخر کتاب چند مورد از تجربه های درمانگری خود را ارائه می دهد، به طوری که خواننده متوجه می شود نویسنده یک درمانگر با زهر زنبور عسل است.


ثبت نظر و امتیاز